О организацији

Удружење Зелена Омладина Србије је невладино и непрофитно удружење, основано ради остваривања циљева у области заштите животне средине, заштите природе, заштите људских права и унапређења омладинске политике и положаја младих.

Зелена омладина Србије је омладинска организација која заступа глобални приступ према широком опсегу проблема од екологије до друствене полтике, преко едукације о људским правима и заступању и промовисању демократске културе. Инсистирамо на принципима транспарентости и једнакој заступљености и на равноправном полозају жена и мушкараца у раду наше организације. Приступ Зелене омладине је вођен начелима Зелене политике ка активизму на локалном нивоу, предлагању стратегија и програма политичким структурама на националном нивоу и сарадњи са партнерима на регионалном и европском нивоу.

Делатност Зелене омладине Србије се може поделити на четири сегмента: демократија, социјална правда, ненасиље и животна средина. Ова четири сегмента не треба узимати као посебне, отуђене и међусобно независне сегменте друштвеног активизма. Напротив, питања демократије, социјалне правде, ненасиља и заштите животне средине интерреагују и преплићу се и у погледу принципа и начина размишљања и у погледу резултата који дају у природи у свету око нас. Ова подела служи да би се лакше идентификовале тежње Зелене омладине Србије. У идеалној реалности, ове четири теме биле би схваћене као јединствено, целовито питање бољег људског друштва и његове околине и најважније, одрживости ово двоје.

Циљеви Удружења су: унапређивање заштите животне средине, природе и људских права, едукација грађана, а посебно деце и младих о значају чувања и заштите животне средине, природе и људских права, организовање активности на рехабилитацији угрожених подручја, организовање активности у циљу заштите људских права као и јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса и у погледу поступања са отпадним материјалима, у погледу поступања према разноликостима, у погледу поштовања забране дискриминације у сваком облику, а све у циљу стварања модерног друшва заснованог на солидарности, знању и разумевању; друштва које брине о заштити животне средине, природе и људских права, демократски доноси одлуке и брине за потребе свих људи, без обзира на њихове разноликости.