FYEG Генерална скупштина

Током прошле недеље од 4. до 7. јуна, одржала се се Генерална скупштина Федерације Младих Европских Зелених. Још једну годину за редом разменили смо искуства и знање између организација чланица, амдандирали интерне документе и резолуције организације. Нове резолуције су у вези са миграцијом, економском кризом, као и ситуацијом у Западној Сахари. Такође смо водили дискусије о плану активности и кампањи у вези са климатским променама којом ће се FYEG и његове чланице организације бавити у наредном периоду, као и креирању политика које ћемо заступати на климатској конференцији COP21 у Паризу, у децембру ове године.

Желимо да честитамо претходним члановима Извршног комитета, на сјајном раду у току прошле године. Наравно желимо срећу новоизабраним члановима Извршног комитета у даљем раду и имплементацији плана активности, и портпаролима који ће заступатпати политике Федерације на међународном нивоу. Чланови Извршног комитета су Џенгиз Кулац, Ирyна Оксениук, Торнике Кусиани, Јоханес Бутхер, Марие Пошон и Морган Хенли, док ће функције портпарола у оквиру Извршног комитета вршити Тео Kомет и Лаура Карлиер.
Подршку у раду члановима Извршног комитета пружиће генерална секретарка Шена Санчез као и пројектни менаџер Гиорги Мегрелисхвили.

Од овог конгреса имамо и нову чланицу кандидата за FYEG, Младинска организација на Демократску обнову на Македонија (МОДОМ).

Честитамо и Грузијским Младим Зеленим на сјајној организацији Генералне скупштине.

--------------------------------------------------------

During the last week of June 4th to 7th, took place the General Assembly of the Federation of Young European Greens. Another year in a row we exchanged experiences and knowledge between member organizations, amended internal documents and resolutions of the organization. New resolutions are related to migration, the economy crisis and the situation in Western Sahara. We have also been discussing the activity plan and campaigns related to climate change which will be implemented by FYEG and its member organizations in the forthcoming period, as well as the creation of policies that will represent the COP21 climate conference in Paris in December this year.
We wish to congratulate the pervious members of the Executive Committee, on glossy paper in the last year. Of course we wish good luck to the newly elected members of the Executive Committee for further work and implementation action plan, and spokespersons who will zastupatpati policy of the Federation at the international level. Members of the Executive Committee are Cengiz Kulac, Iryna Okseniuk, Tornike Kusiani, Johannes Butcher, Marie Pochon and Morgan Henley, while the function of spokesperson within the Executive Committee will be persued by Teo Comet and Laura Carlier.
Work of the members of the Executive Committee will be supported by Secretary General Shenna Sanchez and project assistant Gio Megrelishvili.
From this Congress we have a new member candidates for FYEG, Youth organizations of the Democratic Reconstruction of Macedonia (MODOM).

Congratulations to Georgian Young Greens on the great organization of the General Assembly.

Ps. We also thank to the Presidency of General Assembly.

Thursday, June 11, 2015 - 19:00